Chứng nhận chất lượng

Học cụ Jello được thiết kế với chất liệu ngoại nhập và kiểu dáng thông minh, được chứng nhận TCVN 6238-3:2011 của QUACERT về độ an toàn cho trẻ.


PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Jello Academy Chứng nhận Quacert an toàn cho trẻ

PHỤ LỤC PHẠM VI CHỨNG NHẬN 01

Jello Academy Chứng nhận Quacert an toàn cho trẻ


PHỤ LỤC PHẠM VI CHỨNG NHẬN 02

Jello Academy Chứng nhận Quacert an toàn cho trẻ


PHỤ LỤC PHẠM VI CHỨNG NHẬN 03

Jello Academy Chứng nhận Quacert an toàn cho trẻ


PHỤ LỤC PHẠM VI CHỨNG NHẬN 04

Jello Academy Chứng nhận Quacert an toàn cho trẻ