Mục tiêu chương trình

Kết nối các lĩnh vực để giúp trẻ có những kỹ năng thực tế trong cuộc sống.

• Trẻ biết chăm sóc người khác.

• Trẻ sáng tạo và dám tạo ra sự khác biệt.

• Trẻ suy nghĩ độc lập và trải nghiệm trực tiếp về cuộc sống

• Trẻ biết quý trọng thiên nhiên.

• Trẻ được thỏa mãn như cầu chơi, nhu cầu khám phá. Tự tin thể hiện bản thân, rèn luyện những kỹ năng của một nhà lãnh đạo trong tương lai.